പ്രവാസിമലയാളികളുടെ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനായി വാഹനം വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ധരണി | ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു | SKILL TRAINING CLASSES FOR NURSES – APPLY NOW | PRAVASI BHADRATHA - Pearl | PRAVASI BHADRATHA - Pearl(Registration) | പ്രവാസി ഭദ്രത - പേള്‍ | PRAVASI BHADRATHA - MEGA | പ്രവാസി ഭദ്രത - മെഗാ | കോവിഡ് ധനസഹായം. - ജൂലൈ 25 നകം രേഖകള്‍ / ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം | Pravasi Thanal - Registration | Vaccination for persons travelling abroad – instructions issued | Duty-free exemptions for items/equipment imported to India – for Covid management | NORKA Dept - Relief support - SOP | SAFE AND LEGAL MIGRATION OF INDIAN WORKERS GOR OVERSEAS EMPLOYMENT-MALAYALAM | നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ക്‌ടേഴ്‌സ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് | പ്രവാസിരക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പദ്ധതി ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. | | Duty-free exemptions for items/equipment imported to India – for Covid management | NORKA Dept - Relief support - SOP | Pravasi Thanal - Registration | Duty-free exemptions for items/equipment imported to India – for Covid management | NORKA Dept - Relief support - SOP | Norka Pravasi Startup Programme | Pravasi Thanal - Registration | പ്രവാസിരക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പദ്ധതി ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. | Pravasi Raksha Insurance Policy Scheme launched by Hon’ble Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan | Duty-free exemptions for items/equipment imported to India – for Covid management | NORKA Dept - Relief support - SOP | പ്രവാസിരക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പദ്ധതി ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. | Pravasi Raksha Insurance Policy Scheme launched by Hon’ble Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan | Duty-free exemptions for items/equipment imported to India – for Covid management | NORKA Dept - Relief support - SOP | നോര്‍ക്ക-റൂട്ട്സ് റിയാദിലേക്കും ജിദ്ദയിലേക്കും ലീഗല്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ്മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു | പ്രവാസിരക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പദ്ധതി ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. | Pravasi Raksha Insurance Policy Scheme launched by Hon’ble Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan | Duty-free exemptions for items/equipment imported to India – for Covid management | NORKA Dept - Relief support - SOP | പ്രവാസിരക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പദ്ധതി ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. | Pravasi Raksha Insurance Policy Scheme launched by Hon’ble Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan | Duty-free exemptions for items/equipment imported to India – for Covid management | NORKA Dept - Relief support - SOP | Instructions for seeking consent letter to operate chartered flights to Kerala | പ്രവാസിരക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പദ്ധതി ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. | Pravasi Raksha Insurance Policy Scheme launched by Hon’ble Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan | Duty-free exemptions for items/equipment imported to India – for Covid management | NORKA Dept - Relief support - SOP | പ്രവാസിരക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പദ്ധതി ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. | Pravasi Raksha Insurance Policy Scheme launched by Hon’ble Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan | Duty-free exemptions for items/equipment imported to India – for Covid management | NORKA Dept - Relief support - SOP | അന്യ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ | പ്രവാസിരക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പദ്ധതി ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. | Pravasi Raksha Insurance Policy Scheme launched by Hon’ble Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan | NORKA Dept - Relief support - SOP | COVID RESPONSE CELL - CLICK HERE | പ്രവാസിരക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പദ്ധതി ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. | Pravasi Raksha Insurance Policy Scheme launched by Hon’ble Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan. | Duty-free exemptions for items/equipment imported to India – for Covid management | NORKA Dept - Relief support - SOP | Norka Pravasi Startup Programme | For any enquiries/complaints related to ID Card, please contact : 0091 8802 012345 (from Abroad) /1800 425 3939 (from India) | നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവാസിയാണോ? ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, ആശങ്ക, പ്രശ്നം എന്നിവ ഞങ്ങളുമായി പങ്ക്‌ വയ്ക്കാം. | Norka Pravasi Startup Programme | NORKA Dept - Relief support - SOP |

SERVICES

PRAVASI ID / PRAVASI RAKSHA INSURANCE POLICY / STUDENT ID

(Outside India) Do you live and work outside India? If yes, do you have a Pravasi ID Card? If you don’t, you are indeed missing out on a lot of services and facilities.

NRK INSURANCE CARD

(Outside Kerala) Do you live and work outside Kerala? NRK Insurance Card entitles every NRK to avail all services and facilities offered by NORKA Roots.

SKILLS AND TRAINING

Skill Upgradation training program intends to impart sufficient job related training to young aspirants who dream of a career abroad.World welcomes the skilled. Get access to the right skills right here.

CERTIFICATE ATTESTATION

If you want a safe and dignified career or a higher education abroad, get all your educational documents attested by NORKA Roots.

SCHEMES


Santhwana

A distress relief scheme intended to provide time bound financial support to the Pravasi who has returned back to his homeland. The scheme can be availed for medical treatments, death assistance, marriage assistance, purchase of physical aids to combat disability etc. The NRK who applies for the Santhwana scheme should have worked abroad for not less than two years. The annual family income of the applicant should not exceed one lakh rupees.

Register know more...

Media


നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ക്‌ടേഴ്‌സ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്

- 19 Feb 2021

NEW JOBS

Job Title: STAFF NURSE

Employer Name :IBN AL NAFEES

Last Date of Application : 11-12-2021

Location: bahrain

Qualification : BSc/POST BSc/GNM CANDIDATES WITH BAHRAIN DATAFLOW REPORT AND 5 YEARS EXPERIENCE

Salary : 350

Age Limit : 40

Gender : All

Experience Details :Minimum 5 years’ experience in medical surgical ward or ICU unit/ Emergency units

APPLY NOW


Job Title: MEDICAL LAB TECHNOLOGIST TECHNICIAN

Employer Name :IBN AL NAFEES

Last Date of Application : 11-12-2021

Location: bahrain

Qualification : BSc MLT

Salary : 350 To 375 BHD

Age Limit : 40

Gender : Male

Experience Details :Minimum 5 years experience in a multi specialty hospital as a lab technician

APPLY NOW


Job Title: Anesthetist

Employer Name :Ministry of Health Malidives

Last Date of Application : 09-12-2021

Location: mali

Qualification : Completed Bachelors of Medicine and Surgery (MBBS) and 01-year internship from a teaching hospital, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and 01 year of work experience as medical officer and completed MD in specialty, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and more than 01 year of work experience as specialist .

Salary : 5000USD

Age Limit : 50

Gender : All

Experience Details :Completed Bachelors of Medicine and Surgery (MBBS) and 01-year internship from a teaching hospital, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and 01 year of work experience as medical officer and completed MD in specialty, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and more than 01 year of work experience as specialist .

APPLY NOW


Job Title: Physician

Employer Name :Ministry of Health Malidives

Last Date of Application : 10-12-2021

Location: mali

Qualification : Completed Bachelors of Medicine and Surgery (MBBS) and 01-year internship from a teaching hospital, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and 01 year of work experience as medical officer and completed MD in specialty, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and more than 01 year of work experience as specialist .

Salary : 5000USD

Age Limit : 50

Gender : All

Experience Details :Completed Bachelors of Medicine and Surgery (MBBS) and 01-year internship from a teaching hospital, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and 01 year of work experience as medical officer and completed MD in specialty, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and more than 01 year of work experience as specialist .

APPLY NOW


Job Title: FACILITY SUPERVISOR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 30-11-2021

Location: qatar

Qualification : BACHELOR DEGREE+ 3 YRS EXPERIENCE IN SAME FIELD

Salary : 4000

Age Limit : 45

Gender : Male

Experience Details :3 YRS EXPERIENCE IN FACILITY SUPERVISOR

CLOSED


Job Title: PERFUSIONIST

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 20-10-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BSc DEGREE IN CARDIOPULMONARY PERFUSION CARE TECHNOLOGY

Salary : SAR 5000 TO SAR 6000

Age Limit : 30

Gender : Male

Experience Details :MINIMUM 4 YEARS EXPERIENCE AS A PERFUSIONIST IN A REPUTED HOSPITAL

CLOSED


Job Title: CATH LAB TECHNICIAN

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 20-10-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BSc DEGREE IN CARDIOLOGY/ RADIOLOGY TECHNOLOGY

Salary : SAR 4000 TO SAR 5000

Age Limit : 30

Gender : Male

Experience Details :MINIMUM 4 YEARS AS A CATH LAB TECHNICIAN IN A REPUTED HOSPITAL

CLOSED


Job Title: STAFF NURSE

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 20-10-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BSC NURSING/ POST BSc NURSING

Salary : SAR 3500 To SAR 4000

Age Limit : 30

Gender : Female

Experience Details :MINIMUM 1 YEAR CONTINUOUS EXPERIENCE AS A STAFF NURSE WITHOUT WORKING GAP AFTER COMPLETING BSc NURSING

CLOSED


Job Title: MUSIC TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BACHELOR OF PERFORMING ARTS ,3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 3680 QAR

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :3 YRS AND ABOVE

CLOSED


Job Title: ENGLISH TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 30-10-2021

Location: qatar

Qualification : MA ENGLISH , B.ED , 5 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 4450

Age Limit : 45

Gender : All

Experience Details :5 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: KARATE TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : B.PEd- Taekwondo/ Karate Black Belt ,3 yrs and above CBSE School Experience

Salary : 3350 QAR

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 yrs and above CBSE School Experience

CLOSED


Job Title: SPECIAL EDUCATOR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BA PSYCHOLOGY, DIPLOMA IN SPECIAL EDUCATION , B.Ed. AND 3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 3680 QAR

Age Limit : 45

Gender : Female

Experience Details :3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: COUNSELLOR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BA/BSC PSYCHOLOGY AND 3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPEIRIENCE

Salary : 3680 QAR

Age Limit : 45

Gender : Female

Experience Details :CBSE SCHOOL EXPEIRIENCE 3 YRS AND ABOVE

CLOSED


Job Title: SR COUNSELLOR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : MSC. PSYCHOLOGY AND 5 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 4450

Age Limit : 45

Gender : Female

Experience Details :5 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: MOTHER TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BACHELOR DEGREE IN ANY SUBJECT+ B.ED , 3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 3680 QAR

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: ART TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BACHELOR OF FINE ARTS

Salary : 3680QAR

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :MINIMUM 3 YEARS AND ABOVE IN CBSE SCHOOLS

CLOSED


Job Title: RADIOLOGY TECHNICIAN

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 02-08-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BACHELORS DEGREE IN RESPECTIVE AREA

Salary : SR3000 TO SR3500

Age Limit : 35

Gender : Male

Experience Details :MINIMUM 2 YEARS IN REPUTED HOSPITALS WITHOUT WORKING GAP (TILL DATE WORKING EXPERIENCE AFTER COMPLETING THE DEGREE WITHOUT WORKING GAP)

CLOSED


Job Title: ECHO TECHNICIAN

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 02-08-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BACHELORS DEGREE IN RESPECTIVE AREA

Salary : SR3000 TO SR3500

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :MINIMUM 2 YEARS IN REPUTED HOSPITALS WITHOUT WORKING GAP (TILL DATE WORKING EXPERIENCE AFTER COMPLETING THE DEGREE WITHOUT WORKING GAP)

CLOSED


Job Title: ANAESTHESIA Registered Nurses THEATRES

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years anaesthesia-Theatre experience post registration in a leading hospital

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE THEATRES

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years OT experience post registration in a leading hospital

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE MEDICAL SURGICAL

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 6500

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years experience in Medical-Surgical Ward in a leading hospital

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE NICU

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years experience in level 3 NICU post registration in a leading hospital with an NRP certificate

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE POST PARTUM

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years experience in OBSGYNE ward post registration in a leading hospital

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE ICU

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years of experience in ICU post registration with a valid ACLS certificate in a leading hospital

CLOSED


Job Title: Teacher and counsellor

Employer Name :Birla Public School Qatar

Last Date of Application : 25-07-2021

Location: qatar

Qualification : Subject / Designation Qualification Art Teacher Bachelor of fine ARTS Counsellor BA/Bsc Psychology Karate Teacher B.PEd-Taekwondo/Karate Black belt Music Teacher Bachelor of Performing Arts Chemistry Teacher Msc. Chemistry ,B.Ed English Teacher MA English. B.Ed Sr. Counsellor Msc. Psychology

Salary : QR3350 to QR4450

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :Subject / Designation Years of experience Art Teacher 3 yrs + Above Counsellor 3 yrs + Above Karate Teacher 3 yrs + Above Music Teacher 3 yrs + Above Chemistry Teacher 5 yrs + Above English Teacher 5yrs + Above Sr. Counsellor 5 yrs + Above

CLOSED


Job Title: Staff nurse

Employer Name :Birla Public School Qatar

Last Date of Application : 31-01-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : Bsc nursing

Salary : 4050 SAR

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :Minimum 1 year without service gap.

CLOSED


Back

Board of Directors

Sri. Pinarayi Vijayan
Hon'ble CM,Chairman
Sri. M.A. Yusuff Ali
Vice Chairman
Sri. P. Sreeramakrishnan
Resident Vice Chairman
Dr. Ravi Pillai
Director
Sri. M. Anirudhan
Director
Sri. Azad Moopan
Director
Sri. O.V. Musthafa
Director
Sri. C. V. Rappai
Director
Sri J K Menon
Director
Dr. K Ellangovan IAS
Principal Secretary
Sri. Harikrishnan Namboothiri K
CEO
Smt. B. S. Preetha
Joint Secretary, Finance

NORKA ROOTS MOBILE APP

NORKA ROOTS

Now NORKA Roots is available on your fingertips!
Download now on google play