നോര്‍ക്ക-റൂട്ട്സ് മുഖേന പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു | Recruitment of female nurses to Ministry of Health, Saudi Arabia-Chennai Edition II | നോര്‍ക്ക ലീഗല്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ് മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 15/08/2023 | Recruitment of female nurses to Ministry of Health, Saudi Arabia-Cochin Edition II | RECRUITMENT OF PERFUSIONISTS TO MINISTRY OF HEALTH - KINGDOM OF SAUDI ARABIA | Recruitment of Nurses to Canada | URGENTLY REQUIRED – SPECIALIST/CONSULTANT DOCTORS TO MINISTRY OF HEALTH - KINGDOM OF SAUDI ARABIA | Quotations invited for Bus travel Services - Know India Programme 2023 | Triple Win Recruitment of Nurses to Germany-September 2023 | LIST OF STAFF NURSES SHORTLISTED FOR ATTENDING ONLINE INTERVIEWS TO BAHRAIN | Tenders are invited from reputed printing and designing companies | UK - Talent Mobility Drive" - Continuous online interviews for nurses and Operation Department Practitioners | SPECIALIST DOCTORS PROVISIONALLY SELECTED FOR KUWAIT NATIONAL GUARD ( 2ND PHASE) | Additional Waitlist for Triple Win Program IIIrd Edition | UK - Talent mobility Drive" - Continuous online interviews for nurses - Recruitment to the UK | List of Social Workers & Senior Support Workers Eligible for further process | Application called for Norka OET/IELTS/GERMAN language training | List of selected candidates of UK Careers Fayre held during November 2022 | Application called for Norka OET/IELTS/GERMAN language training | പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു | Shortlisted candidates for Triple Win program - November 2022 | List of Shortlisted Candidates for the interview of NORKA Triple Win Programme | യു എ ഇ യിലെ പരിഷ്ക്കരിച്ച തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ - നിയമവകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കേരള സർക്കാർ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാള വിവർത്തനത്തിന് ഈ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക | NORKA ROOTS SKILL UPGRADATION TRAINING PROGRAM - OET SCREENING TEST - RESULT | പ്രവാസിമലയാളികളുടെ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | SAFE AND LEGAL MIGRATION OF INDIAN WORKERS GOR OVERSEAS EMPLOYMENT-MALAYALAM | നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ക്‌ടേഴ്‌സ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് | For any enquiries/complaints related to ID Card, please contact : 0091 8802 012345 (from Abroad) /1800 425 3939 (from India) |

SERVICES

PRAVASI ID / PRAVASI RAKSHA INSURANCE POLICY / STUDENT ID

(Outside India) Do you live and work outside India? If yes, do you have a Pravasi ID Card? If you don’t, you are indeed missing out on a lot of services and facilities.

NRK INSURANCE CARD

(Outside Kerala) Do you live and work outside Kerala? NRK Insurance Card entitles every NRK to avail all services and facilities offered by NORKA Roots.

SKILLS AND TRAINING

Skill Upgradation training program intends to impart sufficient job related training to young aspirants who dream of a career abroad.World welcomes the skilled. Get access to the right skills right here.

CERTIFICATE ATTESTATION

If you want a safe and dignified career or a higher education abroad, get all your educational documents attested by NORKA Roots.

SCHEMES


Santhwana

A distress relief scheme intended to provide time bound financial support to the Pravasi who has returned back to his homeland. The scheme can be availed for medical treatments, death assistance, marriage assistance, purchase of physical aids to combat disability etc. The NRK who applies for the Santhwana scheme should have worked abroad for not less than two years. The annual family income of the applicant should not exceed one lakh rupees.

Register know more...

Media


$smallRightSideImage.getAttribute(

-

$smallRightSideImage.getAttribute(

-

നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ക്‌ടേഴ്‌സ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്

- 19 Feb 2021

NEW JOBS

Job Title: STAFF NURSES TO BAHRAIN

Employer Name :IBN AL NAFEES HOSPITAL

Last Date of Application : 12-06-2023

Location: bahrain

Qualification : BSc/POST BSc/ GNM IN NURSING FOR FEMALE CANDIDATES & BSc NURSING FOR MALE CANDIDATES

Salary : 350

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :Female Nurses Experience : Minimum 1 year Required (Till date experience after completing the nursing degree without working Gap) Department : Departments like ICU; Medical Surgical; Operation Theatre Male nurses Experience : Minimum 2 years Required (Till date experience after completing the nursing degree without working Gap) Department : Departments like Emergency; Ambulance; Paramedic

CLOSED


Job Title: STAFF NURSES TO AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES KSA

Employer Name :AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES Co, SAUDI ARABIA(PRIVATE HOSPITAL)

Last Date of Application : 31-05-2023

Location: saudi-arabia

Qualification : BSc NURSING

Salary : SAR 4050

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :Minimum 1year Required (Till date experience after completing the nursing degree without working Gap)

CLOSED


Job Title: HEAD NURSE VACANCY AT SAUDI ARABIA

Employer Name :AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES Co, SAUDI ARABIA(PRIVATE HOSPITAL)

Last Date of Application : 10-12-2022

Location: saudi-arabia

Qualification : BACHELOR'S DEGREE IN NURSING

Salary : 6000

Age Limit : 40

Gender : Female

Experience Details :MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE AS A HEAD NURSE

CLOSED


Job Title: Nurses to NHS UK

Employer Name :NHS

Last Date of Application : 29-10-2022

Location: united-kingdom

Qualification : B Sc/GNM Qualified Nurses with OET/IELTS having more than B Score in Speaking, Reading, Listening & C+ Score in Writing (OET) and more than 7 scores in Speaking, Reading, Listening & 6.5 Score in Writing (IELTS) & CBT passed may apply

Salary : £ 25,655 - £ 31,534

Age Limit : 45

Gender : All

Experience Details :Min 1 years

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE TO DUBAI

Employer Name :NHS

Last Date of Application : 25-07-2022

Location: india

Qualification : BSc NURSING

Salary : AED 3500 TO AED 5000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :2-3 YEARS FOR WARD NURSES AND 5+ YEARS EXPERIENCE FOR OT/ER/ENDOSCOPY NURSES

CLOSED


Job Title: STAFF NURSE

Employer Name :IBN Al-Nafees Hospital

Last Date of Application : 25-04-2022

Location: bahrain

Qualification : B Sc Nursing/ GNM Nursing

Salary : 350 BD

Age Limit : 45

Gender : All

Experience Details :Candidates having 5 years of core experience in ICU may apply.

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED REGISTERED NURSES

Employer Name :IBN Al-Nafees Hospital

Last Date of Application : 25-04-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : AED 5000

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :3-5 YEARS

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE

Employer Name :IBN Al-Nafees Hospital

Last Date of Application : 25-04-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : AED 5000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3-5 YEARS

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED NURSES TO DUBAI

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 25-04-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING WITH A VALID DHA LICENSE

Salary : AED 5000

Age Limit : 35

Gender : Male

Experience Details :JUNIOR 2-3 YEARS IPD (SURGICAL/MEDICAL)

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED NURSES TO DUBAI

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 25-04-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING; VALID DHA RESULT

Salary : AED 5500

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :5+ YEARS OT EXP( ENT/Obs Gyn/ORTHO/PLASTIC SURGERY/GEN SURGERY)

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED CARDIOLOGY TECHNICIAN

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 31-03-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : CARDIOVASCULAR PROGRAM(MINIMUM 2 YEARS COURSE DURATION AND DHA LICENSE

Salary : AED 5000

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :2-3 YEARS(GENERAL)

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED MICROBIOLOGY TECHNICIAN

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 31-03-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc MICROBIOLOGY WITH A VALID DHA LICENSE

Salary : AED5500

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :2-3 YERAS EXPERIENCE(GENERAL)

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED LAB TECHNICIAN TO DUBAI

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 31-03-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc MEDICAL TECHNOLOGY AND DHA LICENSE

Salary : AED5000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :JUNIOR 2-3 YEARS EXPERIENCE(GENERAL)

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED CSSD TECHNICIANS TO DUBAI

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 31-03-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : A Degree in CSS technology (Minimum two (2) years’ course duration) Two (2) years’ experience in the related field Certificate in any health related field with Certification as a member with one of the following: o Certification by the Board of Sterile Processing and Distribution ( CBSPD) USA http://www.sterileprocessing.org/ o International Association of Healthcare Central Services Material management (IAHCSMM) http://www.iahcsmm.org/ + DHA license

Salary : AED 5000

Age Limit : 30

Gender : Male

Experience Details :2-3 YEARS HOSPITAL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED ANAESTHESIA TECHNICIAN TO UAE

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 31-03-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : Anesthesia Technician Program (Minimum two (2) years course duration) from nationally recognized institution/college + DHA license

Salary : AED 5000

Age Limit : 30

Gender : All

Experience Details :2-3 YEARS HOSPITAL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: Nurses to Germany

Employer Name :Federal Employment Agency

Last Date of Application : 10-03-2022

Location: germany

Qualification : BSc Nursing/ GNM.

Salary : € 2300

Age Limit : 45

Gender : All

Experience Details :One Year Minimum

CLOSED


Job Title: DOCTORS FOR KUWAIT NATIONAL GUARDS

Employer Name :Kuwait National Guards

Last Date of Application : 15-02-2022

Location: kuwait

Qualification : MBBS for General Practitioners and Masters for all other categories.

Salary : 1400

Age Limit : 45

Gender : Male

Experience Details :3 Years for General Practitioners and 5 Years of other categories.

CLOSED


Job Title: Teachers and Non Teaching staff FOR BIRLA PUBLIC SCHOOL QATAR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 07-02-2022

Location: qatar

Qualification : GRADUATION IN RELEVANT SUBJECT & B.Ed FOR PRIMARY SECTION. B.Sc IN PHYSICS WITH LAB EXPERIENCE FOR LAB TECHNICIAN. M.Tech WITH TINKERING LAB EXPERIENCE FOR AI. MASTERS DEGREE IN RELEVANT SUBJECT AND B.ED FOR MIDDLE AND SECONDARY SECTION

Salary : 2500 TO 4450

Age Limit : 45

Gender : All

Experience Details :CBSE SCHOOL EXPERIENCE. IT IS MANDATORY THAT CANDIDATES SHOULD BE ABLE TO SPEAK ENGLISH FLUENTLY. 2 YEARS EXPERIENCE FOR PRIMARY AND LAB TECHNICIAN, 3 YEARS FOR MIDDLE SECTION AND 5 YEARS FOR SECONDARY SECTION.

CLOSED


Job Title: MALE NURSE

Employer Name :Kuwait National Guards

Last Date of Application : 03-02-2022

Location: kuwait

Qualification : BSC NURSING

Salary : 200000

Age Limit : 35

Gender : Male

Experience Details :5 YEARS

CLOSED


Job Title: Physiotherapists and Dieticians

Employer Name :KUWAIT NATIONAL GUARD

Last Date of Application : 03-02-2022

Location: kuwait

Qualification : Graduation

Salary : 200000

Age Limit : 45

Gender : Male

Experience Details :5 years

CLOSED


Job Title: Pharmacists and Bio Medical Engineers

Employer Name :KUWAIT NATIONAL GUARD

Last Date of Application : 03-02-2022

Location: kuwait

Qualification : Graduation in respective fields

Salary : 200000

Age Limit : 35

Gender : Male

Experience Details :5 Years

CLOSED


Job Title: Lab Technician

Employer Name :KUWAIT NATIONAL GUARD

Last Date of Application : 03-02-2022

Location: kuwait

Qualification : Diploma after Higher Education

Salary : 200000

Age Limit : 35

Gender : Male

Experience Details :2 years experience

CLOSED


Job Title: STAFF NURSE

Employer Name :IBN AL NAFEES

Last Date of Application : 11-12-2021

Location: bahrain

Qualification : BSc/POST BSc/GNM CANDIDATES WITH BAHRAIN DATAFLOW REPORT AND 5 YEARS EXPERIENCE

Salary : 350

Age Limit : 40

Gender : All

Experience Details :Minimum 5 years’ experience in medical surgical ward or ICU unit/ Emergency units

CLOSED


Job Title: MEDICAL LAB TECHNOLOGIST TECHNICIAN

Employer Name :IBN AL NAFEES

Last Date of Application : 11-12-2021

Location: bahrain

Qualification : BSc MLT

Salary : 350 To 375 BHD

Age Limit : 40

Gender : Male

Experience Details :Minimum 5 years experience in a multi specialty hospital as a lab technician

CLOSED


Job Title: Anesthetist

Employer Name :Ministry of Health Malidives

Last Date of Application : 09-12-2021

Location: mali

Qualification : Completed Bachelors of Medicine and Surgery (MBBS) and 01-year internship from a teaching hospital, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and 01 year of work experience as medical officer and completed MD in specialty, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and more than 01 year of work experience as specialist .

Salary : 5000USD

Age Limit : 50

Gender : All

Experience Details :Completed Bachelors of Medicine and Surgery (MBBS) and 01-year internship from a teaching hospital, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and 01 year of work experience as medical officer and completed MD in specialty, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and more than 01 year of work experience as specialist .

CLOSED


Job Title: Physician

Employer Name :Ministry of Health Malidives

Last Date of Application : 10-12-2021

Location: mali

Qualification : Completed Bachelors of Medicine and Surgery (MBBS) and 01-year internship from a teaching hospital, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and 01 year of work experience as medical officer and completed MD in specialty, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and more than 01 year of work experience as specialist .

Salary : 5000USD

Age Limit : 50

Gender : All

Experience Details :Completed Bachelors of Medicine and Surgery (MBBS) and 01-year internship from a teaching hospital, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and 01 year of work experience as medical officer and completed MD in specialty, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and more than 01 year of work experience as specialist .

CLOSED


Job Title: FACILITY SUPERVISOR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 30-11-2021

Location: qatar

Qualification : BACHELOR DEGREE+ 3 YRS EXPERIENCE IN SAME FIELD

Salary : 4000

Age Limit : 45

Gender : Male

Experience Details :3 YRS EXPERIENCE IN FACILITY SUPERVISOR

CLOSED


Job Title: PERFUSIONIST

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 20-10-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BSc DEGREE IN CARDIOPULMONARY PERFUSION CARE TECHNOLOGY

Salary : SAR 5000 TO SAR 6000

Age Limit : 30

Gender : Male

Experience Details :MINIMUM 4 YEARS EXPERIENCE AS A PERFUSIONIST IN A REPUTED HOSPITAL

CLOSED


Job Title: CATH LAB TECHNICIAN

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 20-10-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BSc DEGREE IN CARDIOLOGY/ RADIOLOGY TECHNOLOGY

Salary : SAR 4000 TO SAR 5000

Age Limit : 30

Gender : Male

Experience Details :MINIMUM 4 YEARS AS A CATH LAB TECHNICIAN IN A REPUTED HOSPITAL

CLOSED


Job Title: MUSIC TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BACHELOR OF PERFORMING ARTS ,3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 3680 QAR

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :3 YRS AND ABOVE

CLOSED


Job Title: ENGLISH TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 30-10-2021

Location: qatar

Qualification : MA ENGLISH , B.ED , 5 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 4450

Age Limit : 45

Gender : All

Experience Details :5 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: KARATE TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : B.PEd- Taekwondo/ Karate Black Belt ,3 yrs and above CBSE School Experience

Salary : 3350 QAR

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 yrs and above CBSE School Experience

CLOSED


Job Title: SPECIAL EDUCATOR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BA PSYCHOLOGY, DIPLOMA IN SPECIAL EDUCATION , B.Ed. AND 3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 3680 QAR

Age Limit : 45

Gender : Female

Experience Details :3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: COUNSELLOR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BA/BSC PSYCHOLOGY AND 3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPEIRIENCE

Salary : 3680 QAR

Age Limit : 45

Gender : Female

Experience Details :CBSE SCHOOL EXPEIRIENCE 3 YRS AND ABOVE

CLOSED


Job Title: SR COUNSELLOR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : MSC. PSYCHOLOGY AND 5 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 4450

Age Limit : 45

Gender : Female

Experience Details :5 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: MOTHER TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BACHELOR DEGREE IN ANY SUBJECT+ B.ED , 3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 3680 QAR

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: ART TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BACHELOR OF FINE ARTS

Salary : 3680QAR

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :MINIMUM 3 YEARS AND ABOVE IN CBSE SCHOOLS

CLOSED


Job Title: RADIOLOGY TECHNICIAN

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 02-08-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BACHELORS DEGREE IN RESPECTIVE AREA

Salary : SR3000 TO SR3500

Age Limit : 35

Gender : Male

Experience Details :MINIMUM 2 YEARS IN REPUTED HOSPITALS WITHOUT WORKING GAP (TILL DATE WORKING EXPERIENCE AFTER COMPLETING THE DEGREE WITHOUT WORKING GAP)

CLOSED


Job Title: ECHO TECHNICIAN

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 02-08-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BACHELORS DEGREE IN RESPECTIVE AREA

Salary : SR3000 TO SR3500

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :MINIMUM 2 YEARS IN REPUTED HOSPITALS WITHOUT WORKING GAP (TILL DATE WORKING EXPERIENCE AFTER COMPLETING THE DEGREE WITHOUT WORKING GAP)

CLOSED


Job Title: ANAESTHESIA Registered Nurses THEATRES

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years anaesthesia-Theatre experience post registration in a leading hospital

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE THEATRES

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years OT experience post registration in a leading hospital

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE MEDICAL SURGICAL

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 6500

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years experience in Medical-Surgical Ward in a leading hospital

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE NICU

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years experience in level 3 NICU post registration in a leading hospital with an NRP certificate

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE POST PARTUM

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years experience in OBSGYNE ward post registration in a leading hospital

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE ICU

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years of experience in ICU post registration with a valid ACLS certificate in a leading hospital

CLOSED


Job Title: Teacher and counsellor

Employer Name :Birla Public School Qatar

Last Date of Application : 25-07-2021

Location: qatar

Qualification : Subject / Designation Qualification Art Teacher Bachelor of fine ARTS Counsellor BA/Bsc Psychology Karate Teacher B.PEd-Taekwondo/Karate Black belt Music Teacher Bachelor of Performing Arts Chemistry Teacher Msc. Chemistry ,B.Ed English Teacher MA English. B.Ed Sr. Counsellor Msc. Psychology

Salary : QR3350 to QR4450

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :Subject / Designation Years of experience Art Teacher 3 yrs + Above Counsellor 3 yrs + Above Karate Teacher 3 yrs + Above Music Teacher 3 yrs + Above Chemistry Teacher 5 yrs + Above English Teacher 5yrs + Above Sr. Counsellor 5 yrs + Above

CLOSED


Job Title: Staff nurse

Employer Name :Birla Public School Qatar

Last Date of Application : 31-01-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : Bsc nursing

Salary : 4050 SAR

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :Minimum 1 year without service gap.

CLOSED


Back

Board of Directors

Sri. Pinarayi Vijayan
Hon'ble CM,Chairman
Sri. M.A. Yusuff Ali
Vice Chairman
Sri. P. Sreeramakrishnan
Resident Vice Chairman
Dr. Ravi Pillai
Director
Sri. M. Anirudhan
Director
Sri. Azad Moopan
Director
Sri. O.V. Musthafa
Director
Sri. C. V. Rappai
Director
Sri J K Menon
Director
Sri. Suman Billa IAS
Principal Secretary
Sri. Harikrishnan Namboothiri K
CEO
Smt. Bindu Rani. C
Additional Secretary Finance

NORKA ROOTS MOBILE APP

NORKA ROOTS

Now NORKA Roots is available on your fingertips!
Download now on google play